Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นายอนันต์ เวียงลอ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
(บ้านปางป้อม)

 

ประชาสัมพันธ์


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าประกวดผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2557
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับกลุ่มไตรศึกษา ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขัน

 


นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 


เทศบาลตำบลเวียงลอ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุน
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน ได้ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนตำบลลอ
"พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์"
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดเชียงยืน วัดปางป้อม และวัดเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 


นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดอำเภอจุน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557
ณ วัดเชียงยืน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 


นายเลือดไท วงศ์ใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพะเยา
เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร สท.เทศบาลตำบลเวียงลอ
และผู้บริหาร ร.ร.เทศบาลเวียงลอ
โดยมีนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ และทีมงาน ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

 


นายประถม เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
และนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
ได้ลงนามรับ-มอบการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านปางป้อม มาสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยมี
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
นายเลือดไท วงศ์ใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงลอ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

 


นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศบาลตำบลเวียงลอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชนและนักเรียน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป้อม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันขึ้นปีใหม่" เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557

 

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player